Kategorie I. - 1. kolo (odpovědi)

K I. - 1. kolo (odpovědi)


 I. část - SZ - kniha Exodus 1. - 20. kapitola

1. Jak se jmenovali Mojžíšovi sourozenci?

(Áron, Miriam)

2. Po které řece maminka pustila malého Mojžíše v košíku? (Nil)

3. Z hořícího keře Hospodin Mojžíšovi prozradil své jméno. Jak znělo?
(Jsem, který jsem)

4. Hospodin Izraelity zázračně vyvedl z Egypta, víš jak?
(rozdělil moře a přešli po suchu a egyptské vojsko utonulo)

5. Co jedli Izraelité na poušti?
(manu - chléb a křepelky)

6. Jak se jmenují směrnice pro nový život, který dostal Izrael na hoře Sinaj skrze Mojžíše?
(Desatero)

II. část - NZ - Matoušovo evangelium

7. Někdo řekl Josefovi: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život." - kdo to byl a kdy ještě k Josefovi mluvil?
(anděl:, ještě k němu mluvil,aby Marii vzal k sobě,  a také  když měli uprchnout do Egypta, protože  Herodes chtěl Ježíše zabít)

8. Kteří apoštolové byli rodní bratři?

(Jan + Jakub, Ondřej + Petr)

9. Jak dlouho se Pán Ježíš postil a co ho pak čekalo?             (40 dní a nocí, byl pokoušen Ďáblem 3x)

10. Jak zemřel Jan Křtitel a kdo měl na jeho smrti podíl?
(byl sťat, Herodiada a její dcera Salome, Herodes)

11. Ve kterém městě chtěl Ježíš oslavit Velikonoce a jakým dopravním prostředkem se do něj dostal?
(Jeruzalém, osla)

12. Co znamená slovo "Hosana"?
(sláva)

13. Kdo Ježíše zradil a kdo zapřel?
(Jidáš, Petr)

14. Jeden zámožný člověk požádal Piláta o mrtvé Ježíšovo tělo a pohřbil ho ve svém novém hrobě. Jak se jmenoval? 
(Josef z Arimatie)


III. část - obecné otázky

15. Jak jinak říkáme Bibli?

(Kniha knih, Písmo svaté)

16. V NZ jsou 4 evangelia . Která to jsou?
(Matouš, Marek, Lukáš, Jan) 

17. Kdo je autorem Bible?
(Bůh i člověk) 

18. Jak a kdy se Bible dostala k našim předkům?
(v 9 stol., díky sv. Cyrilu a Metoději)

19. Jaké zaměstnání měl Matouš než se stal apoštolem?
(celník)