Kategorie I. - 2. kolo (odpovědi)

K I. - 2. kolo


I. část - SZ - kniha Exodus 1. - 20. kapitola

1. Jak nazývali Egypťané přistěhovalé Izraelity?

O: Hebreové - cizinci, bezdomovci

2. Mojžíš se oženil s dcerou jednoho Midjanského kněze, který měl sedm dcer. Jak se jmenoval tento kněz - Mojžíšův tchán a jeho jedna dcera - Mojžíšova manželka?

O: kněz  Jitro,  manželka Sipora 

3. Před desátou ničivou ránou museli Izraelité pomazat beránkovou krví veřeje svého domu - proč?

O: Je to Hospodinova Pascha - přejití, krev beránka bude sloužit jako znamení  a Hospodin přejde tento dům a ten unikne ničící ráně. 

4. Bůh převedl Izraelity Rákosovým moře a tak je zachránil před smrtí. Voda, kterou prošli - chráněni Boží mocí - nám něco připomíná. Co to je?

O: křest

5. Jak se Izraelité na poušti dostali k vodě?

O: Mojžíš u Chorebu uhodil holí do skály a vytryskl pramen vody.

6. Jaké pokyny dostali Izraelité ohledně sbírání many?

O: Měli si nasbírat pouze na jeden den, ale šestého dne měli sbírat i na sedmý  den odpočinku.

II. část - NZ - Matoušovo evangelium

7. Znáš 12 apoštolů jmény?

O: Šimon zvaný Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský, Jidáš

8. Co měl Jan Křtitel proti Herodovi?

O: Kritizoval, že žije nezákonně               s manželkou svého bratra Filipa.

9. Co znamená slovo Mesiáš?

O: "Hospodinův pomazaný", Izraelité tím rozuměli Zachránce.

10. Ježíš byl na poušti 3x pokoušen. Co mu ďábel nabízel?

O: Ďábel mu nabízel, aby si z kamenů udělal chleby, aby se vrhl z vrcholku jeruzalémského chrámu, aby ho andělé mohli chytit. Také mu nabízel všechna království světa, když se mu bude klanět.

11. Co udělal Jidáš, když pocítil výčitky nad tím, že Ježíše zradil?

O: Vrátil 30 stříbrných a oběsil se.

12. Koho propustil Pilát lidu místo Ježíše?

O: Barabáše

13. Kdo řekl: "Nezačínej si nic s tím spravedlivým, dnes mě kvůli němu pronásledovaly zlé sny,"?

O: Pilátova žena

14. Jak se velekněží postarali o to, aby se lid nedozvěděl, že Ježíš vstal z mrtvých?

O: Podplatili vojáky, kteří měli lidu říct, že učedníci tělo ukradli.

15. Kteří lidé se jako první setkali se vzkříšeným Ježíšem? 

O: Ženy - Marie Magdalská a jiná Marie, s učedníky se setkal v Galileji.


III. část - obecné otázky

16. Co znamená slovo Bible?

O: Knihy, svitky,ale  říká se jí také Písmo svaté nebo Kniha knih.

17. Jakou řečí z větší části byl napsán SZ?

O: hebrejsky

18. Kdo sepsal knihy NZ?

O: Očití svědkové událostí nebo jejich žáci.

19. Jakou řečí byla napsána většina knih NZ?

O: řecky

20. Jak se jmenuje poslední kniha NZ?

O: Zjevení sv. Jana