Kategorie II. - 1. kolo (odpovědi)

K II. - 1. kolo (odpovědi)


I. část - SZ - najdi odpovědi na následující otázky v knize Exodus, 1. - 20. kapitole

1. Proč Bůh prokazoval porodním bábám Šifře a Púe dobrodiní a žehnal jejich domům?
(protože se bály Boha a tak se neřídily faraónovým rozkazem, podle kterého měly zabít všechny narozené hebrejské chlapce, Ex 1, 15 - 22)
2. Jaké tři znamení - zázraky ukázal Bůh Mojžíšovi, aby se nebál, že mu lid neuvěří?

(hůl - had, malomocná ruka, voda     z Nilu - krev, Ex 4, 1 - 9)

3. Popiš, jak měli Izraelité připravit a jíst beránka, jehož krví si pomazali veřeje domů při poslední egyptské ráně?
(
jednoročního samečka, pečeného  na ohni vcelku  - s hlavou a nohama, s nekvašenými chleby a hořkými bylinami, lidé budou mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce, budou jíst ve chvatu, Ex 12, 5 - 14)

4. Jak pomáhal Hospodin a jeho posel Izraelitům, když je farao konečně propustil a oni utíkali z Egypta?
(Ex 13, 21 - 22 - Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém a vedl je a v noci v sloupu ohnivém a svítil jim, Ex 14, 19 - 21 - jako oblakový sloup se postavil mezi egyptský a izraelský tábor, pro jedny byl oblakem a temnotou a druhým osvěcoval noc)

5. Čí kosti sebou vzal Mojžíš zpět do zaslíbené země a proč?
(
Josefovy, protože si to Josef přál a zavázal své dědice přísahou,  Ex 13, 19)

6. Co se stalo v Masse a Meribě? Co znamená název Massa a Meriba a proč Mojžíš toto místo tak pojmenoval?
(vytryskl tam pramen vody ze skály, znamená to Pokušení a Svár, protože se Izraelité hádali s Mojžíšem a pokoušeli Hospodina pochybováním, Ex 17, 1 - 7)

II. část - NZ - najdi odpovědi na následující otázky v Matoušovu evangeliu

7. Na kterých dvou přikázáních podle Ježíšových slov spočívá celý Zákon i Proroci?
(" Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. - Mt 22, 37 - 40)

8. Jak se máme postit?
(A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci, ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí, amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. - Mt 6, 16 - 18/

9. Jak máme konat dobré skutky a dobrodiní? Co nám Ježíš doporučuje?
(Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí, amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Mt 6, 2-4)

10. Kdo Ježíšovi řekl: " Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven."? Kdy při mši svaté podobná slova říkáme a co vyjadřují?
(
setník, před svatým přijímáním - Ježíš ke mně nepřichází pro moje zásluhy, ale já toužím po jeho příchodu a uzdravení své duše, Mt 8, 8)

11. O jakém znamení proroka Jonáše Ježíš mluví v Matoušově evangeliu a co jeho slova znamenají?
(
Jonáš byl 3 dny a noci v břiše mořské obludy a pak byl zachráněn a Ježíš bude 3 dny a noci v srdci země - mrtev - před svým zmrtvýchvstáním, Mt 12, 39-40)

12. Najdi v Matoušově evangeliu alespoň pět podobenství, ve kterých Ježíš mluví o nebeském království. K čemu je přirovnává?
(
k pšenici (a pleveli), k hořčičném zrnu, ke kvasu, k pokladu v poli, ke krásné perle, k rybářské síti, Mt 13)

13. Kdo řekl Pilátovi tato slova: "Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: >>Po třech dnech budu vzkříšen.<<"
(v
eleknězi a farizeové - Mt 27, 62 - 63/

14. Kterým učedníkům kdy a kde Ježíš řekl: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?"
(
Petrovi, Janovi a Jakubovi, před svým zatčením - v předvečer své smrti, v Getsemanské zahradě Mt 26, 37-40)

15. Co řekl Ježíš , když ho farizeové kritizovali, že sedí u jednoho stolu s celníkem Matoušem, dalšími celníky a hříšníky?

("Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní." - Mt, 9, 12)

III. část - obecné otázky

16. Jak se jmenuje svátek, kterým si Židé každoročně připomínají zázračné vysvobození z Egypta? Předobrazem čeho v Novém zákoně je beránkova oběť, přechod mořem a vyvedení z egyptského otroctví?

(svátek Pesach, beránkova oběť - Ježíšova oběť, přechod moře - vysvobození z otroctví smrti a hříchu - křest a , vyvedení z otroctví hříchu  - odpuštění hříchů)

17. V blízkosti které hory se Mojžíš setkal s Hospodinem v hořícím keři? Jak se tato hora nazývá jiným jménem a která významná biblická událost SZ se na ní ještě odehrála?
(
v blízkosti Boží hory Choreb - Ex 3, 1, hora Sínaj - Bůh dal Mojžíšovi Desatero)

18. Proč Ježíš říká "celý Zákon a Proroci" (viz. otázka č.7)? Jak Starému Zákonu říkají Židé?
(
protože jeho současníci tak často tehdejší Bibli nazývali - Zákon a Proroci,  dnešní  židovské bibli se říká  Tanach = Tóra (Zákon), Nevi'im (Proroci) a Ktuvim (Spisy))

19. Čtyři evangelisté bývají zobrazováni se svými symboly: lvem, orlem, býkem a člověkem. Přiřaď je správně a vysvětli význam jednotlivých symbolů.
(Lev (okřídlený lev)  - evangelista Marek evangelium začíná činností   sv. Jana Křtitele na poušti a lev je symbol pouště,
Orel - evangelista Jan - orel (orlice), evangelium začíná příchodem Božího Slova - Ježíše z nebe na zem. Symbolem je král vzduchu orel,
Býk (s křídly)  - evangelista Lukáš - evangelium začíná kněžskou obětí Zachariáše v chrámě. Obětním zvířetem Izraelitů byly hrdličky nebo holubi, beran, kozel nebo býk, který byl nejcennějším obětním zvířetem. Obětován mohl být pouze samec,
Člověk - evangelista Matouš - evangelium začíná ro
dokmenem Ježíše Krista jako člověka.)

20. Které další knihy kromě evangelií obsahuje Nový Zákon?
(
Skutky apoštolské, 21 listů apoštolů a Zjevení Janovo)