Kategorie III. - 1. kolo (odpovědi)

K III. - 1. kolo (odpovědi)


- u všech odpovědí v I. a II. části uveďte odkaz(y), ze kterého jste čerpali! (v ekumenickém vydání Bible)
Příklad: Kde se Hospodin zjevil Mojžíšovi v podobě ohnivého keře? (u Boží hory - Chorebu, Ex 3,1-2)

I. část - SZ - kniha Exodus 1. - 20. kapitola

1. Na kterých třech místech knihy Exodus se Mojžíš vymlouvá, že není výmluvný?
(Ex 4,10; Ex 6,12; Ex 6,30)

2. Jak se jmenovali Mojžíšovi rodiče?
(Ex 6, 20 - Amrám a Jókebeda)

3. Kdo byl starší, Mojžíš a nebo Áron a o kolik let?
(Ex 7,7 - Áron, o tři roky)

4. Jak se jmenovalo území v Egyptě, které obývali Izraelité?
(Ex 8,18(22); Ex 9,26 - země Gošen)

5. Jakých plodin se nedotklo krupobití při egyptských ranách?
(Ex 9,32 - pšenice a špalda)

6. Při jaké příležitosti byla pronášena slova: " Jsi ženich, je to zpečetěno krví".
(
Ex 4, 26 - při obřízce )

7. Jaký trest stihl toho, kdo jedl v sedmi dnech od hodu beránka něco kvašeného?
(Ex 12,15; Ex 12,18-20 - bude vyobcován ze společenství Izraele)

8. Co bylo znamením, že mohou Izraelci vystoupit na horu Sínaj?
(Ex 19,13 - dlouhé zatroubení na roh)

9. Jaké je druhé Boží přikázání?
(Tato otázka měla být trošku "chyták", protože z textu knihy Ex viz. - Ex 20,4-5; Ex 20,23, vyplývá, že druhý příkaz se týká zobrazování a úcty k Hospodinu. Text je ale složitě členěný, takže si jej také různé denominace (křesťanské církve a Židé) číslovali v průběhu času rozdílně, a proto my dnes považujeme za 2. přikázání :" Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha" - Ex 20,7. Více o způsobech členění si můžete přečíst např. na www. wikipedia.cz - heslo Desatero. Zajímavé je také přečíst si v Katechismu katolické církve, jak se vyvíjel vztah katolické církve k otázce zobrazování Boha a uctívání obrazů - viz.str. 527 (čl.2129 - 2132))


II. část - Evangelium podle Matouše

10. Ježíš byl podle Matouše potomkem Abraháma v linii své matky Marie nebo jejího muže Josefa?
(Mt 1,16 - v linii Josefa)

11. V Matoušově evangeliu jsou v Ježíšově rodokmenu kromě Marie jmenovány ještě čtyři ženy. Najdi jejich jména a zkus zjistit, co měly společného a proč je tedy Matouš výslovně zmiňuje.
(Jsou to: Támar, Rachab, Rút a žena Uriášova - v Ježíšově době byly všechny považovány za pohanky: Támar - Gn 38,7 , Rachab  (Joz 2,1 nebo Joz 6,25, Rút - Rt 1,4, žena Uriášova - 
 Bat-šeba, matka krále Šalamouna) je schválně jmenována jako Uriášova žena - žena musela při sňatku vždy přijmout náboženství svého muže a Uriáš byl Chetejec (pohan) - 2 S 11,3). Matouš je zmiňuje proto, aby bylo zřejmé, že dějiny Izraele, které se sbíhají u Ježíše, byly vždy otevřené také pro pohany.)

12. Kde (na jakém území) začal Ježíš své působení?
(v Kafarnaum - v území Zabulán a Neftalím - Mt 4,13-16)

13. Na kterých místech se Ježíš zmiňuje o tzv. Jonášově znamení a co symbolizuje?

( Mt 12, 39-40 - Jonáš byl 3 dny a noci v břiše mořské obludy a pak byl zachráněn a Ježíš bude 3 dny a noci v srdci země - mrtev -  před svým zmrtvýchvstáním)

14. Kde se Ježíš zastavil a čekal, než pro něho učedníci přivedli oslici, na které vjel do Jeruzaléma?

(v Betfage - na Olivové hoře - Mt 21,1)

15. Na kterých místech v evangeliu se mluví o tom, že silná víra je schopná i hory přenášet?

(Mt 21,21; Mt 17,20)

16. Jakým způsobem zaplatil Ježíš chrámovou daň, když byl o ni požádán?

(Mt 17,27 - poslal Petra, aby v moři ulovil rybu, otevřel jí ústa ,  našel v nich peníz a  zaplatil daň za Ježíše i za sebe)

17. Ježíš na několika místech používá podobenství o stromu a ovoci. Na kterých?
(Mt 12,33; Mt 7,17-19)

18. Kde je první zmínka o tom, že Ježíš uzdravoval nemocné?
(Mt 4,23)

19. Kolikrát se zjevil anděl Hospodinův Josefovi ve snu?

(čtyřikrát - Mt 1,20-23; Mt 2,13; Mt 2,19; Mt 2,22)

20. Kolikrát Ježíš nasytil zástupy chlebem a rybami?

(dvakrát  - Mt 15,32-38; Mt 14,15-21)

III. část - obecné otázky

21. Kterou část Bible nazýváme "biblické pradějiny"?

(Termínem "biblické pradějiny" je označována nejstarší část Bible, která pojednává o událostech, které nejsou vůbec, nebo jen s velkými obtížemi historicky zařaditelné. Jedná se o prvních 11 kapitol knihy Genesis, jejichž obsah lze shrnout do základních výpovědí: Bůh stvořil svět z ničeho a člověka jako vrchol stvoření . Ten  však zhřešil proti Bohu a hřích se šíří po světě.)

22. Co znamená slovo "kánon" a co jsou kanonické knihy SZ a NZ?
(Kánon znamená měřítko. Jedná se o soubor knih přiřazených k sobě podle stanoveného pravidla. Tím pravidlem je jistota, že texty byly napsány pod vlivem Ducha Svatého, náleží jim tedy inspirace. Kanonické knihy jsou pak všechny knihy SZ a NZ, které byly zařazeny do seznamu knih - kánonu, na rozdíl od apokryfů.)

23. Co to jsou synoptická evangelia a proč jsou tak označována?
(Synoptická evangelia- evangelia podobající se obsahem, rozvržením látky a slovní zásobou tak, že je lze snadno srovnávat. Jedná se o evangelia Matoušovo, Markovo a Lukášovo.)

24. Které listy NZ bývají označovány jako "katolické" a proč?
(Katolické listy - jedná se o některé listy Nového zákona, které nejsou určeny jednotlivým adresátům, ale obecně celé Církvi. Jsou to: List apoštola Jakuba, 1. a 2. list apoštola Petra, tři listy apoštola Jana, list apoštola Judy.)

25. Bibli označujeme jako "Svatou knihu". Jak tedy rozumíme pojmu inspirace a jak se váže k psanému textu?
(Inspirace  je  charizmatický vliv Ducha Svatého na autory knih Starého a Nového Zákona, aniž by tito autoři přestali být literárními původci těchto spisů.  Bůh se tak stává autorem těchto knih, takže ty jsou neomylným Božím slovem.)