Kategorie I. - 1. kolo (odpovědi)

K I. - 1. kolo (odpovědi)


SZ:

 1. Jak se jmenovali rodiče Samuela?

  (Elkána a Anna)

 2. Proč přivedla matka malého Samuela do chrámu a jak se jmenoval kněz, který se o svatyni staral?

  (Na poděkování za zázračné narození, Eli)

 3. Koho Samuel ve spánku slyšel a jaký úkol dostal?

  (Hospodina, oznámit knězi Elimu, co se stane s ním a s jeho syny)

 4. S kterým národem v době Samuelově Izraelitébojovali a co si vzali do boje, aby si zajistili vítězství?

  (s Filištínci, posvátnou archu)

 5. Jak bitva skončila a co se stalo s knězem Elim?

  (prohrou a ukradením archy, skácel se k zemi a byl mrtev)

 6. Kým byl Samuel pro Izraelity?

  (soudcem)

NZ:

 1. Jak dlouho byl Pán Ježíš na poušti, s kým tam žil, kým byl pokoušen a kdo mu sloužil?

  (40 dní, s divokými zvířaty, Satanem, andělé)

 2. Kteří 3 apoštolové šli s Pánem Ježíšem na vysokou horu a kdo se jim tam zjevil?

  (Petr, Jakub, Jan, Mojžíš, Eliáš)

 3. Kdo řekl větu: "Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?"

  (Petr)

 4. Co měli apoštolové udělat, když sestupovali s hory?

  (nikomu nic nevypravovat)

 5. Do kterého města vjížděl Ježíš slavit Velikonoce a jaký dopravní prostředek použil?

  (Jeruzalém, oslátko)

 6. Které přikázání je největší?

  (Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, mysli a celé své síly, miluj svého bližního jako sám sebe)

 7. Kolikrát Petr zapřel Pána Ježíše a kolikrát zakokrhal kohout.

  (3x,2x)

Bible

 1. Jak jinak říkáme Bibli?

  (kniha knih, Písmo svaté)

 2. Co obsahuje SZ?

  (Události před narozením Ježíš Krista)

 3. V NZ jsou 4 evangelia - vyjmenuj je.

  (podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana)

 4. Kdo je autorem Bible?

  (Bůh i člověk)

 5. Co znamená slovo Evangelium?

  (radostná zvěst)