K II. - 3. KOLO 

K II. - 3. kolo

NZ - Markovo evangelium: 

1. Je pravda, že je Markovo evangelium nejkratší ze všech čtyř evangelií? (ano)

2. Kdo o Ježíšovi řekl: " Neznám toho člověka, o němž mluvíte."? ( Šimon Petr)

3. Který učedník Ježíšovi řekl: " I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě."? (Šimon Petr)

4. Kdo byl otcem Alexandra a Rufa? ( Šimon z Kyrény)

5. Které věty ze 14. kapitoly Markova evangelia nás vedou k domněnce, že  evangelista byl osobně při Ježíšově zatčení? ( Mk 14, 51-52- evangelista říká, že mladík který šel za Ježíšem,  měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo - je to velmi osobní informace, kterou kromě zúčastněného nemohl nikdo vědět)

 6. Koho Pilát nechal  před svátky propustit a čeho se ten muž dopustil?                                                        ( Barabáše, který se při vzpouře dopustil vraždy)

7.  Jak se v překladu jmenovalo místo "Lebka" ,  na kterém byl Ježíš ukřižován? (Golgota)SZ - 1. kniha Samuelova:

8.  Kde je pochován prorok Samuel?  ( v Rámě)

9. Jak zemřel Saulův syn Jónatan, který byl Davidovým přítelem? ( v boji)

10. Před kým zachránil Jónatán Davidovi život? ( před svým otcem Saulem)

11. Čí meč dostal David od kněze Achímeleka v  Nóbu? ( Goliášův meč)

12. Jak se choval David v Gatu a proč to dělal? ( choval se schválně  jako potřeštěný, protože se bál krále Gatu Akíše - předstíral, že je blázen)


Obecné:

13. V Markově evangeliu / 13. kapitola/ čteme narážky na zničení Jeruzalémského chrámu. Kdy a kým byl zničen? ( Tzv. druhý chrám byl zničen římskými vojáky v roce 70 n.l. a už nikdy nebyl obnoven. )

14. Jak se říká části chrámu, která  z chrámu zbyla ? (Zeď nářků)

15.  Zkus říct, co mají Židé a křesťanství společného a čímjak se naopak liší. ( Židé i křesťané věří v jediného Boha, který stvořil celý svět  i člověka jako svobodnou bytost.  Lidé se ale od Boha vzdálili a proto byli vyhnáni z ráje - Boží blízkosti. Křesťané i Židé věří v příchod Mesiáše, který toto vyhnání zruší. Křesťané věří, že jím byl Ježíš Kristus, ale Židé Ježíše jako Mesiáše nepřijali, na svého Mesiáše stále čekají.  Židé i křesťané považují Starý Zákon za Boží slovo,  a proto je také základem jejich života  Desatero božích přikázání.)