Kategorie III. - 1. kolo (odpovědi)

K III. - 1. kolo (odpovědi)NZ - Markovo evangelium:

1. Jakou událostí Ježíšova života začíná Markovo evangelium?

2. Kde se nacházela první synagoga, do které Ježíš podle Marka vstoupil?

3. Co řekl Ježíš o sobotě?

4. Kteří apoštolové nesli přízvisko "synové hromu"?

5. Proč mluvil Ježíš v podobenstvích? Uveď, jak a na kterém místě Ježíš sám o smyslu podobentsví mluví.

6. Co znamenají slova "Talitha kum" a kdy byla pronesena?

7. Kde v textu prohlašuje Ježíš proti původní židovské tradici všechny pokrmy za čisté? 

8. Kdo byl prvním uzdraveným v Markově evangeliu? 

9. Jaký olej použila žena v Betánii v domě Šimona Malomocného pro Ježíšovo pomazání?  

SZ - 1. kniha Samuelova:

10. Jak se jmenoval Samuelův pradědeček?

11. Čím se provinili Elího synové před Hospodinem
     v souvislosti s obětinami?

12. Kolik vlastních sourozenců měl Samuel?

13. Ve kterém místě se nacházel Hospodinův chrám a Boží schrána 
      v době, kdy Samuel sloužil u Elího? 

14. Jak zemřel Elí a kolik mu bylo let? 

Obecné otázky:

15.  Kanonické knihy Starého Zákona jednoduše dělíme na knihy historické,  prorocké a naučné. Do které skupiny řadíme 1 Knihu Samuelovu?

16. V období po vyjití Izraele z Egypta, při dobývání a obsazování Zaslíbené země až do vzniku království, spravovali záležitosti Izraele, jehož jediným skutečným vládcem byl Hospodin, lidé Bohem k tomu povolaní, kteří vedli kmeny Izraele jak po stránce náboženské, ta i politické. Jak se tito vůdcové nazývali a jmenujte prvního a posledního z nich?

17. Co rozumíme pod pojmy Pentateuch a Tóra?

18. Jeden z Izraelských kmenů nedostal při obsazování Zaslíbené země do vlastnictví žádný její podíl. Jeho příslušníci byli ale ustanoveni k veškerým pomocným bohoslužebným činnostem a jako pomocní služebníci kněží. Jak se jmenuje tento kmen, nazývaný také kmenem prvorozenců?