Kategorie III. - 1. kolo (odpovědi)

K III. - 1. kolo (odpovědi)


NZ - Markovo evangelium:

 1. Jakou událostí Ježíšova života začíná Markovo evangelium?

  (1, 9-11 - Ježíšovým křtem v řece Jordánu)

 2. Kde se nacházela první synagoga, do které Ježíš podle Marka vstoupil?

  (1, 21 - v Kafarnaum)

 3. Co řekl Ježíš o sobotě?

  (2, 27-28; 3, 4 - sobota je tu pro člověka ne člověk pro sobotu)

 4. Kteří apoštolové nesli přízvisko "synové hromu"?
  (3, 17 - Jakub a Jan Zebedeovi)
 5. Proč mluvil Ježíš v podobenstvích? Uveď, jak a na kterém místě Ježíš sám o smyslu podobentsví mluví.

  (4, 10-12 -aby těm, co jsou vně, nebylo všechno hádankou)

 6. Co znamenají slova "Talitha kum" a kdy byla pronesena?

  (5, 41 - " Děvče, pravím Ti, vstaň"- vzkříšení dcery Jairovy)

 7. Kde v textu prohlašuje Ježíš proti původní židovské tradici všechny pokrmy za čisté?

  (7, 19 - 20 - ...tak prohlásil všechny pokrmy za čisté)

 8. Kdo byl prvním uzdraveným v Markově evangeliu?

  (1, 23-26 - člověk posedlý nečistým duchem)

 9. Jaký olej použila žena v Betánii v domě Šimona Malomocného pro Ježíšovo pomazání?

  (14,3 - pravý olej z nardu)

SZ - 1. kniha Samuelova:

 1. Jak se jmenoval Samuelův pradědeček?

  (1, 1 - Elíhúa)

 2. Čím se provinili Elího synové před Hospodinem v souvislosti s obětinami?

  (2, 12-17 - neznali se k Hospodinu - znevažovali obětní dary, obcovali s ženami, které měly službu u vchodu do stanu setkávání)

 3. Kolik vlastních sourozenců měl Samuel?

  (2, 21 - pět)

 4. Ve kterém místě se nacházel Hospodinův chrám a Boží schrána v době, kdy Samuel sloužil u Elího?

  (1,3 - v Šílu)

 5. Jak zemřel Elí a kolik mu bylo let?

  (4,18 - zlomil si vaz, bylo mu 98 let)

Obecné otázky:

 1. Kanonické knihy Starého Zákona jednoduše dělíme na knihy historické,  prorocké a naučné. Do které skupiny řadíme 1 Knihu Samuelovu?

  (mezi knihy historické)

 2. V období po vyjití Izraele z Egypta, při dobývání a obsazování Zaslíbené země až do vzniku království, spravovali záležitosti Izraele, jehož jediným skutečným vládcem byl Hospodin, lidé Bohem k tomu povolaní, kteří vedli kmeny Izraele jak po stránce náboženské, ta i politické. Jak se tito vůdcové nazývali a jmenujte prvního a posledního z nich?
  (soudci - první byli tzv. nepíšící proroci - Nátan,Gad, Achiáš,Eliáš a Elizeus a posledním byl právě Samuel)
 3. Co rozumíme pod pojmy Pentateuch a Tóra?

  (Pentateuch = 5 knih Mojžíšových - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium = Tóra)

 4. Jeden z Izraelských kmenů nedostal při obsazování Zaslíbené země do vlastnictví žádný její podíl. Jeho příslušníci byli ale ustanoveni k veškerým pomocným bohoslužebným činnostem a jako pomocní služebníci kněží. Jak se jmenuje tento kmen, nazývaný také kmenem prvorozenců?

  (byl to kmen Lévi - Levité)