Kategorie III. - 1. kolo (odpovědi)

K III. - 1. kolo 

Nový Zákon

Lukášovo evangelium:

1. Jak byl potrestán Zachariáš za svoji nedůvěru? (L 1,20 - oněměl)

2. Jak bylo v Izraeli podle Lukášova evangelia vnímáno, pokud byla žena neplodná?                          (L 1,25 - jako velká pohana)

3. V jakých hlavních rysech se liší zpráva o Ježíšově narození u Lukáše a v ostatních evangeliích?

( v Lukášově evangeliu se dočteme o sčítání lidu a  o anděli Páně, který se zjevil pastýřům. Matoušovo evangelium zase jako jediné mluví o mudrcích z východu. V Janově  a Markově evangeliu není Ježíšovo narození - vánoční příběh - popsáno vůbec.)

4. Které konkrétní profesní skupiny zmiňuje Lukáš, že k nim Jan kázal, když vyšel z pouště?                  ( L 3, 12 - 14: mluví speciálně o vojácích a celnících)

5. Které z evangelií přináší nejpodrobnější zprávu o životě a působení Jana Křtitele a které je naopak nejstručnější?  (nejvíce se dočteme u evangelisty Lukáše, nejstručnější je Jan)

6. Kolik generací bylo podle Lukáše mezi Ježíšem a Adamem? (L 3, 23 - 38: 75 generací)

7. Kteří učedníci byli povoláni jako první a při jaké příležitosti?                                                          (L 5, 8 - 11: Šimon Petr, Jakub )

8. Jak a na kterém místě popisuje Lukáš zázrak na svatbě v Káni Galilejské?  (nijak, o svatbě v Káni se dočteme pouze u sv. Jana)

9. Zkuste najít alespoň jedno místo, kde je v Lukášově evangeliu zmiňováno tzv. Zlaté pravidlo morálky?  ( L 6,31: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.)

10. Jak Ježíš uzdravil posedlého v Gerase? (L 8, 28 - 33: vyhnal z něj zlé duchy)

Starý Zákon

Druhá Samuelova:

 11. Které město bylo Davidovým sídelním městem předtím, než dobyl Jeruzalém a jak dlouho z něho vládnul? (2S 5, 5 - Chebrón)

 12. Co daroval David Mefíbošetovi a proč? (2S 9, 1 - 7  - vrátil mu pole a nechal ho i s jeho rodinou a služebnictvem jíst každý den u svého stolu. Mefíbošet byl synem Davidova přítele Jónatana a David mu chtěl prokázat milosrdenství. )

 13. S jakým podobenstvím poslal Hospodin Nátana za Davidem, když mu vyčítal smrt Uriáše Chetejského?   (2S 12, 1-4 - Podobenství o boháči a  chudákovi, který měl jen jedinou ovečku.)


Obecné otázky o Bibli:

14. Ve kterých dalších starozákonních knihách kromě Druhé Samuelovi můžeme číst o králi Davidovi? Jmenuj alespoň tři. (První Samuelova, První Královská, První Paralipomenon, Žalmy)

15. Kterou biblickou knihu považujeme za pokračování Lukášova evangelia a proč?                                         ( Skutky apoštolské - protože je napsal tentýž autor)