K III. - 3. KOLO

K III - 3. KOLO

NZ  - Markovo evangelium:

1.  Jaký olej použila žena v Betánii v domě Šimona Malomocného  pro Ježíšovo pomazání?  ( nardový)

2. K čemu se tento olej většinou používal?( používal se k pomazání mrtvých)

3. Kdy Ježíš předpověděl, že ho Petr zapře? ( po poslední večeři, cestou do Getsemanské zahrady)

4. Kdy se v Markově evangeliu objevuje poprvé zmínka o Pilátovi? ( Mk 15 - Marek říká, že Ježíše hned zrána odvedli k Pilátovi)

5. Kolik synů měl Šimon z Kyrény? ( dva - Alexandra a Rufa)

6. Kolik démonů vyhnal Ježíš z Marie z Magdaly? (sedm)

SZ - 1. kniha Samuelova:

7.  Jak se provinil Saul proti nařízení Hospodina při boji proti Amaleckým?                                           (Neposlechl Hospodinova slova, která mu zvěstoval prorok Samuel, že má Amáleka za to, jak se zachoval k Izraeli, pobít s celou jeho rodinou a jeho majetek zničit. Saul ale ušetřil krále Agaga a nejlepší část kořišti nezničil, ale nechal si ji.)

9. Kdy se naposledy viděl Saul se Samuelem?  (Bylo to právě tehdy, když Saulovi oznámil, že ho Hospodin zavrhl, protože ho neposlechl, když porazil Amáleka.) 

10. Jaké dary přinesl David Saulovi od svého otce? (osla, chléb, měch s vínem a jednoho kozlíka)

11. Jak dlouho provokoval Goliáš Izraelce a vyzýval někoho z nich na souboj?(čtyřicet dnů)

12. V jakém odění bojoval David s Goliášem? ( v obyčejném oděvu pastýře)

13. Kde byl uložen Goliášův meč než si ho David vzal, aby se jím ozbrojil?                                                      ( u kněze Achímeleka v Nóbu)


Obecné otázky:

14.  Abrahám pobýval po značnou část svého života v Kanaánu na jednom území v blízkosti velkého města Chetejců. Od nich koupil pole s jeskyní jako pohřebiště pro svou ženu Sáru a pro sebe. Místo se stalo pohřebištěm patriarchů Izraelského národa a králů.  Toto město je také spojeno s počátkem Davidovy vlády. Jak se  jmenuje? (Hebron)

15. Z Bible známe jména několika mužů, kteří jsou označováni jako nazirové. Jsou to lidé zasvěcení Bohu, jím povolaní ke zvláštní službě. Tzv. celoživotní nazirové  vykazují zvláštní aspekty svého vyvolení - povolání Bohem.  Boží posel předpovídá jejich narození, jsou počati v lůně neplodné ženy, nestříhají si vlasy a  nepožívají opojné nápoje po celý čas života. Jmenujte dva naziry, jednoho ze SZ a jednoho z NZ. ( Samson, Jan Křtitel)Vložte svůj text...