K II. - 2. kolo (odpovědi)

K II. - 2. kolo


I. část - SZ - najdi odpovědi na následující otázky v knize Exodus, 1. - 20. kapitole

1. Jak se jmenoval Mojžíšův tchán , jak jeho žena a jak Mojžíšovi sourozenci?

 O: Tchán Jitro, žena Sipora, sourozenci - Áron a Mirjam

2. Co se stalo s "chlebe z nebe", který si někteří Izraelci i přes Mojžíšův zákaz nasbírali do zásoby a nechali do druhého dne?

O: Zčervivěl a páchl.

3. Co znamenají slova " Man hú?" a kdo a při jaké příležitosti je říkal?

O: " Co to je?"  Izraelci to říkali, když na povrchu pouště uviděli ležet manu - " cosi jemně šupinatého a jemného jako jící" /Ex 16, 14-15/

4. Jak má podle Desatera vypadat den odpočinku a proč jej Hospodin oddělil jako svatý?

O:  Člověk nemá dělat žádnou práci - ani děti, ani služebníci , ani zvířata, ani hosté. Hospodin v šesti dnech stvořil všechno - nebe i zemi -   a sedmý den odpočíval. Proto ho požehnal a oddělil jako svatý/.

5. Proč Bůh nevedl Izraelce z Egypta nejkratší cestou?

O: Protože nejkratší cesta vedla přes zemi Pelištejců,                s kterými by museli Izraelci válčit / Ex 13, 17 - 18/.


II. část - NZ - najdi odpovědi na následující otázky v Matoušovu evangeliu

6. V Matoušově evangeliu čteme : " To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel.". Jak se překládá jméno Immanuel?

O: Jako " Bůh s námi".

7. Kterého starozákonního proroka má evangelista v předchozí otázce na mysli?

O: Proroka Izaiáše.

8. Jak má podle Ježíšových slov vypadat bratrské napomínání?

O: Když někdo dělá něco špatného, máš ho nejdřív napomenout mezi čtyřma očima, když si nedá říct, máš si přibrat jednoho nebo dva svědky a znovu mu to vysvětlit. Pokud toho nenechá ani potom, máš to oznámit církvi,  tzn. obrátit se na někoho zkušenějšího - rodiče, učitele, kněze /Mt 18, 15 - 17/. 

9. Jak Ježíš zaplatil chrámovou daň?

O:  Petr podle Ježíšova přání odešel k moři, ulovil rybu, otevřel jí ústa a našel peníz - statér /čtyři drachmy/  a zaplatil daň za Ježíše i za sebe/ Mt 17, 24 - 27/.

10 . Kteří proroci se Petrovi, Jakubovi a Janovi zjevili při Ježíšově proměnění na vysoké hoře?

O:  Mojžíš a Eliáš/ hora Tábor - v Galileji, Mt 17, 3/.

11. U které Ježíšovi ruky budou při posledním soudu shromážděni Ti, kterým bude patřit Boží království? Proč?

O: Po pravici,  protože se starali o hladové, žíznivé, chudé, nemocné, pocestné a vězněné jako by to byl sám Pán Ježíš. 

12. Jak se jmenoval velekněz v jehož dvoře byl Ježíš vyslýchán zákoníky a radou starších?

O: Kaifáš

13. Co dostal Jidáš Iškariotský za to, že Ježíše zradil?

O: Třicet stříbrných.

14. Kdo si při Ježíšově soudu omyl ruce před očima zástupu a co toto gesto znamenalo?

O: Byl to pilát. Gesto znamenalo, že nemá nic společného se smrtí nevinného člověka.

15. S kterými lidmi se Ježíš setkal jako s prvními po svém vzkříšení a kde se setkal se svými učedníky?

O: Se ženami - Marií Magdalskou a jinou Marií, s učedníky se setkal v Galileji.

III. část - obecné otázky

16. Kterými jazyky byla napsána Bible (SZ i NZ)?

O:  hebrejsky, řecky a aramejsky 

17. Které ze čtyř evangelií bylo napsáno jako první a které jako poslední?

O: Nejstarší je podle tradice evangelium Markovo a nejmladší Janovo.

18. Co znamená slovo epištola?

O: dopis, poselství

19. Co přesně znamená "ekumenický překlad Bible"?

O: Je to text, který používá více křesťanských církví v naší zemi - např. evangelíci, pravoslavní, husité, metodisté a církev bratrská. Odborníci a překladatelé z těchto církví se také  na tzv. ekumenickém překladu podíleli. Myšlenka        na společný projekt a spolupráci vznikla už za 2. světové války, ale se samotným překladem z původních hebrejských a řeckých textů se začalo až kolem roku 1960 a celý překlad Bible byl dokončen až v roce 1987.

20. Kdo je autorem Bible?

O: Bůh i člověk. Bůh je autorem Písma svatého a je také tím, kdo inspiroval konkrétní lidi k sepsání posvátných knih. Duch svatý v nich působil tak, aby zapsali to, co Bůh chtěl. Zároveň ale nesmíme při četbě Bible zapomínat na to, že lidé, kteří zapsali jednotlivé posvátné knihy žili v různých historických poměrech a dobách a používali různé literární druhy. Proto nám právě Duch svatý a jeho dary umožňují správně Písmo svaté číst a rozumět mu.