Kategorie I. - 2. kolo 

K I. - 2. kolo


NZ - Lukášovo evangelium

1. Pán Ježíš vešel do Jericha a tam se setkal s jedním mužem malé postavy.                                          Jak se jmenoval a na kterém stromě seděl?   (Zacheus, na moruši)

2. Kteří dva učedníci měli připravit velikonoční večeři?  ( Petr a Jan)

3. Při jaké příležitosti řekl Pán Ježíš: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení."  ( když se modlil v Getsemanské zahradě)

4. Pán Ježíš uzdravil mnoho nemocných. Víš, kdy na této zemi uzdravil posledního člověka? (veleknězova služebníka, kterému uzdravil ucho)

5. Pilát chtěl Pána Ježíš propustit, ale lid si přál ho ukřižovat a propustit místo něho vraha a         vzbouřence. Víš kdo to byl? (Barabáš)

6. Pána Ježíše na křížové cestě doprovázelo hodně lidí, kteří to podle sv. Lukáše byli?                       ( Šimon z Kyrénu, velký zástup lidu a ženy)

7. Kdo z lidí byl první v ráji? (zločinec)

8. Co Ježíš volal, když umíral? ("Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.")

9. Jak se jmenoval člověk, který měl odvahu přijít za Pilátem a požádat o mrtvé tělo Ježíše?              ( Josef z Arimatie)

10. Kdo a komu řekl větu: "Proč hledáte živého mezi mrtvými?" (dva muži v zářícím rouchu ženám u hrobu)


SZ - Druhá Samuelova

11. Davidovi se zalíbila vdaná žena, se kterou pak čekal dítě. Víš, jak se jmenovala a jak se jmenoval její manžel? (Betšeba, Uriáš)

12. Král David se nedopustil jen cizoložství, ale ještě jednoho velkého hříchu. Kterého?                      (nechal Uriáše zabít)

13. Z rodu krále Davida se narodil slavný potomek, víš který?  (Ježíš Kristus)

Obecné otázky o Bibli:

14. Který z apoštolů napsal v Novém Zákoně  nejvíce listů?  (svatý Pavel)

15. Kdy a díky komu se Bible dostala k našim předkům v pro ně srozumitelné řeči?                                  (v 9. století díky Cyrilu a Metodějovi)