Kategorie I. - 2. kolo (odpovědi)

K I. - 2. kolo

(otázky)


SZ:

 1. Proč chtěli Izraelité krále a kdo se jim jako první stal? (aby byli jako ostatní národy,první král byl Saul)
 2. Jak se Saul stal králem a kdo ho pomazal na krále? (ustanovil ho Bůh, pomazal ho olejem Samuel)

 3. Jakou vinou se Saul provinil proti Bohu a co mu Samuel za jeho neposlušnost předpověděl? (přinesl oběti Bohu- což mohl dělat jen kněz a ponechal si válečnou kořist, nebude už králem v Izraeli)
 4. Jaký byl Saul ke konci života a kdo a jak ho dokázal potěšit?  (smutný a zlostný, pomatený, těšil ho David hrou na citeru)
 5. Jak zemřel Saul? (vzal si život vlastním mečem)

NZ:

 1. Znáš 12 apoštolů jmény? (Šimon zvaný Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský, Jidáš)
 2. Co měl Jan Křtitel proti Herodovi?(žil s manželkou svého bratra Filipa)
 3. Jak zemřel Jan Křtitel? (byl sťat ve vězení)
 4. Pán Ježíš udělal mnoho zázraků - například  nasytil 5 tisíc  lidí. Kolik chlebů a ryb měl, aby je rozmnožil? (5 chlebů a 2 ryby)
 5. Ježíš uzdravil jednoho ochrnutého. Co mu řekl? (odpouštějí se ti hříchy, vstaň, vezmi své lože a choď)
 6. Pán Ježíš uzdravil hluchoněmého - jak to udělal? (vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, pohlédl k nebi a řekl Effatha - otevři se)
 7. Pán Ježíš uzdravil jednoho slepého, který křičel "Syn Davidův, smiluj se nade mnou!" Jak se jmenoval? (Bartimaios)

Obecné otázky:

 1. Kterému světci je zasvěcen náš farní kostel a jak se jmenuje papež? (Janu Křtiteli, papež František)
 2. Který den slyšíme při mši svaté slova: " Obraťte se a věřte Evangeliu"  a jaké období začíná?          ( na Popeleční středu, začíná doba postní)  
 3. Ježíš byl na poušti  třikrát  pokoušen.  Znáš modlitbu, ve které prosíme o přemáhání trojího pokušení - těla, světa a ďábla? (je to modlitba " Andělé Boží")