Kategorie II. - 1. kolo (odpovědi)

K II. - 1. kolo (odpovědi)

SZ - 1. kniha Samuelova:

 1. Co znamená jméno Samuel?

  ("vyslyšel Bůh")

 2. Jací byli synové Elího?

  (bezbožní, porušovali pravidla obětních darů, neposlouchali otce)

 3. Ve kterém městě se Samuel narodil?

  (v Rámě)

 4. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. Kde se utábořili?
  (u Eben-ezeru (to je u "Kamene pomoci") - 4,1)
 5. Kolikrát zavolal Hospodin na Samuela než mu Samuel odpověděl:  Mluv Hospodine, Tvůj služebník slyší"?

  (třikrát, teprve počtvrté mu Samuel odpověděl)

 6. Jak se jmenovali Samuelovi synové a jakých hříchů se dopouštěli?

  (Joel a Abijáš - byli lakomí, brali úplatky a převraceli právo - 8,3)

NZ - Markovo evangelium:

 1. Kdo řekl slova:" Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!"?

  (prorok Izaiáš)

 2. S kým byl Ježíš čtyřicet dnů na poušti?
  (s dravou zvěří, anděly a satanem)
 3. Kdo a z čeho se uzdravil, když se zezadu dotkl Ježíšova šatu?

  (žena, která měla dvanáct let krvácení - Ježíš jí řekl:" Dcero, tvá víra tě zachránila".)

 4. Komu a proč Ježíš řekl slova " Talitha kum"?
  (Jairově dceři, kterou vzkřísil, slova znamenají - "Děvče, pravím Ti, vstaň".)
 5. Kdo a proč dal Jana Křtitele uvěznit a stít?
  (král Herodes, protože ho kritizoval, že si vzal Herodiadu - manželku svého bratra Filipa)
 6. Co měli apoštolové, když potřebovali nasytit pět tisíc lidí? Zbylo jim nějaké jídlo?
  (měli pět chlebů a dvě ryby a zbylo jim dvanáct košů nalámaných chlebů i ryb)

Bible - obecné otázky:

 1. Seřaď evangelia podle vzniku od nejstaršího po nejmladší.
  (za nejstarší se pokládá Markovo evangelium, potom následují Matouš a Lukáš a nejmladší je Janovo)
 2. Co znamená slovo evangelium?

  (dobrá zpráva, radostná zvěst)

 3. Jaký je symbol evangelisty Marka a proč?

  (lev, často okřídlený lev, Markovo evangelium začíná kázáním Jana Křtitele na poušti a lev je symbolem pouště. Přidávaná křídla k symbolům evangelistů mohou být výrazem, že jde o spisy z vnuknutí Ducha svatého, ukazující cestu do nebeského království.)

 4. Samuel je považován za posledního soudce. To on pomazal prvního izraelského krále. Jmenuj další dva významné soudce.
  (např. Gedeón, Samson...)
 5. Která dvě jezera spojuje řeka Jordán, ve které křtil Jan Křtitel?
  (jezero Galilejské neboli Genezaretské a Mrtvé moře)
 6. Které dva státy dnes odděluje řeka Jordán?

  (stát Izrael a Jordánsko)