Kategorie II. - 1. kolo (odpovědi)

Kategorie II. - 1.kolo

Nový Zákon

Lukášovo evangelium:

1. Komu Lukáš své evangelium věnoval?  (Theofilovi)

2. Jak starý byl Jan Křtitel, když Maria otěhotněla? 

( Alžběta byla v šestém měsíci, když Maria otěhotněla)

3. O čem (O kom) je příběh z první kapitoly (verše 5-25, 57-80)?  (o narození Jana Křtitele)

4. Kde v Lukášově evangeliu nalezneme popis vánočního příběhu?   (2. kapitola, 1 - 20)

5. Proč šel dvanáctiletý Ježíš s rodiči do Jeruzaléma? (šel s rodiči slavit velikonoční svátky)

6. Čí učení je uvedeno ve třetí kapitole, verše 10 - 14?  (učení Jana Křtitele)

7. Co dělá Ježíš v 3:21, 5:16, 9:18?  (modlí se)

8. Kolik učedníků posílá Ježíš před sebou a mají opravdu jíst jen to, "co si poručí" (10, 1-12)?                              (72 učedníků; Ne, Ježíš jim řekl:  "Jezte, co vám předloží". )

9. Kde se dočteme "o boháči a Lazarovi": 15, 11-32 nebo 16, 19-31?  (kapitola 16, 19 - 31)

10. Emauzy jsou vzdáleny od Jeruzaléma 60 honů. Kolik je to kilometrů?  (asi 11 km)

Starý Zákon

Druhá Samuelova:

11. Kolik dětí měla Míkal, dcera Saulova (6. kapitola)?  (žádné)

 12. Co říká David o ničemníkovi (23 kapitola)?

( Ničemník bude jak trní zavržen všemi, nikdo na ně rukou nesáhne.)

 13. David nechal sečíst lid. Kolik bojeschopných mužů bylo v Izraeli a  v Judsku (24. kap.)?

      ( V Izraeli 800 000 mužů a v Judsku 500 000 mužů. )


Obecné otázky o Bibli:

14. O "Největším přikázání" se píše ve 22. kapitole, verš 37 v evangeliu podle: Marka, Matouše, Lukáše nebo Jana?  ( v Matoušově evangeliu)

 15. V knize Přísloví se v šesté kapitole a šestém verši mluví o lenochu a slonovi?

      (  o lenochu a mravenci)