K II. - 2. kolo (odpovědi)


K II. - 2. kolo:


NZ - Markovo evangelium:


 1. Vyjmenuj dvanáct apoštolů, které si Ježíš vyvolil. (Šimon zvaný Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský, Jidáš)

 2. Která jména se mezi apoštoly opakují? (Šimon a Jakub)

 3. Kdy a komu řekl Ježíš:" Zmlkni, utiš se!"? ( moři, kterým učedníci nazývali Genezaretské jezero)

 4. Do kterých zvířat a proč Ježíš poslal zlé duchy? (do stáda vepřů)

 5. Jak se jmenoval Herodův bratr? (Filip)

 6. Kdo prorokoval:" Tento lid mě ctí rty, ale srdce jejich je daleko ode mne"? Komu tato slova Ježíš připomíná? ( jsou to slova proroka Izaiáše, Ježíš je připomínal farizeům a zákoníkům)

 7. Které apoštoly vzal Ježíš sebou na vysokou horu, kde se před jejich očima proměnil? (Petra, Jakuba a Jana)

 8. Komu Ježíš řekl:" Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech"? ( učedníkům)

 9. Jakými slovy Ježíš mluví o možnosti bohatých lidí být spaseni? (Snáze  projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.)

SZ - 1. kniha Samuelova:

 1. Ze kterého kmene, čeledi a rodiny pocházel Saul? Jakým způsobem ho Samuel  vybral za prvního krále nad Izraelem? ( z kmene Benjamin, čeleď Matrí, rodina Kíšova - byl vyvolen Hospodinem a vybrán Saulem pomocí svatého losu)
 2. Čím se Saul provinil proti Hospodinu? (Neposlechl Hospodina, který  mu řekl, že má všechny pobít, ale on to udělal po svém. Ušetřil krále Agaga a  nejlepší kusy si nechal pro  zápalnou oběť).
 3. Kým se stal David původně na Saulově dvoře? Jakou práci pro něj vykonával? ( David se stal na Saulově dvoře zbrojnošem. Když Saula přepadl zlý duch a chmury, hrál mu David na citaru a Saulovi to přinášelo úlevu).
 4. Jaká zvířata dokázal David zabít, když chránil jako pastýř své stádo? ( lva a medvěda)
 5. Co si David vzal na zápas s Goliášem? ( hůl do ruky, pět oblázků a prak do brašny)
 6. Proč David Saula nezabil i když měl příležitost? Co si na důkaz svého čistého svědomí od  Saulova lože odnesl? ( David Saula opakovaně nazabil i když měl příležitost,  protože Saul byl Hospodinův pomazaný a David na něj nechtěl vztáhnou ruku. Nejdříve mu odřízel cíp pláště, když se s ním setkal neplánovaně  v jeskyni,  a později u jeho lože v táboře si na důkaz toho, že tam nepozorovaně byl,  vzal kopí a džbánek na vodu).

Obecné otázky:

 1. Kdo napsal známou píseň David a Goliáš? Proti jakému "Goliášovi" v době vzniku písně lidé bojovali? (  Text písně  napsali pánové  Voskovec a Werich, hudbu složil Jaroslav Ježek. Píseň vznikla v roce 1938  jako povzbuzení v boji s nacistickým Německem.
 2. Mezi přední pelištejská města patřila také dnešní Gaza. Na pobřeží kterého moře a ve kterém státě dnes toto město leží? ( Gaza leží v oblasti "Pásmo Gazy" - je to největší město tzv. Palestinského státu. Leží na pobřeží Středozemního moře).