K III. - 2. kolo (odpovědi)

K III. - 2. kolo


- u všech odpovědí v I. a II. části uveďte odkaz(y), ze kterého jste čerpali! (v ekumenickém vydání Bible)
Příklad: Kde se Hospodin zjevil Mojžíšovi v podobě ohnivého keře? (u Boží hory - Chorebu, Ex 3,1-2)

I. část - SZ - kniha Exodus 1. - 20. kapitola

1. Co bylo možno uchovat z velikonočního beránka do rána k další konzumaci?

O: (Ex 12,10)

2. Kolikrát reptali Izraelci na odchodu z Egypta proti Bohu a Mojžíši?

O: (Ex 14,11-12; Ex 16,2-3; Ex 17,3)

3. Kolikrát žádal farao Mojžíše a Árona, aby se za něho přimluvili u Hospodina a slíbil propustit Izraelce?

O: (Ex 8, 4(8); Ex 8, 24(28); Ex 9,28; Ex 10,17; Ex 12,32)

4. Jak se jmenoval Mojžíšův tchán?

O: (Ex 2,18(17); Ex 3,1; Ex18,1)

5. Na kterých místech knihy Exodus se hovoří o tom, že si mají Izraelci vyžádat zlato a stříbro od Egypťanů?

O: (Ex 12,35; Ex 11,2; Ex 3,22)

6. Kdo jediný mohl spolu s Mojžíšem vystoupit k Hospodinu na horu Sínaj?

O: (Ex 19,24)

7. Směli otroci Izraelců jíst velikonočního beránka a za jakých podmínek?

O: (Ex 12,44)

8. Jak dlouho byli Izraelci v Egyptě?

O: (Ex 12,40-41)

9. Jak se jmenovali Mojžíšovi synové?

O: (Ex 18,3-4; Ex 2,22(21))

10. Jaká znamení dal Hospodin Mojšíšovi pro jednání s Izraelci a faraónem

O: (Ex 4,1-9)

II. část - Evangelium podle Matouše

11. Z kterého města pocházel apoštol Petr?

O: (Mt 8,14)

12. Kdy použil Ježíš v Matoušově evangeliu slovo oběť a v jakém kontextu?

O: (Mt 9,13; Mt 12,7)

13. Kolik sourozenců bylo mezi apoštoly?

O: (Mt 10,2)

14. Kde se explicitně hovoří o tom, co se nazývá zlatým pravidlem morálky?

O: (Mt 7,12)

15. Kde se Ježíš přihlásil k tomu, že jeho učení navazuje na učení SZ?

O: (Mt 5,17-19)

16. Na kterých místech v evangeliu obviňují Ježíše z toho, že vyhání démony jménem knížete démonů?

O: (Mt 12,24; Mt 9,34)

17. Ze kterých podobenství vyplývá, že Ježíš přišel, aby k Bohu přivedl všechny národy, nejen Izraelity?

O: (Mt 21,33-42; Mt 22,1-10)

18. Ježíš uzdravil i ženu trpící krvácením. Jak dlouho byla tato žena před svým uzdravením nemocná?

O: (Mt 9,20)

19. Na některých místech v evangeliu hovoří Ježíš o tom, že jeho učení je určené přednostně pro Izraelity. Která jsou to místa?

O: (Mt 15,24; Mt 10,5)

20. Jaké bylo civilní povolání apoštola Matouše?

O: (Mt 9,9; Mt 10,3)


III. část - obecné otázky

(Odpovědi budou v nejbližší době doplněny)

21. Kdo to jsou farizeové a saduceové?

22. V které církevní obci se poprvé začalo učedníkům říkat křesťané?

23. Z kterého rodu pocházel velekněz a kdo byl v Izraeli prvním veleknězem?

24. Kdo byl římským císařem v době, kdy veřejně vystoupil Jan Křtitel? 

25. Které z evangelií bylo napsáno hebrejsky?

26. Z jakého jazyka vychází název Bible a co znamená?