K III. - 2. kolo 

K III. - 2. kolo

NZ - Lukášovo evangelium:

1. Na kterém místě v textu evangelia Ježíš poprvé předpověděl své utrpení?  (L 9, 22) 

2. Co musíme činit, abychom měli podíl na věčném životě? (L 10, 25 - 28 -" Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.)

3. Kolik zaplatil Samařan, z podobenství o milosrdném Samaritánovi, hostinskému za to, že se postaral o zbitého poutníka? (L 10,35 - dva denáry)

4. Najděte v evangeliu dvě místa, kde Ježíš říká, že kdo není proti němu, je s ním.                                   (L 9,50 a L 10,23)

5. Zkuste najít v evangeliu aspoň jedno místo, kde Ježíš mluví o tom, že kdo se k němu nepřizná před lidmi, ani on se k němu nepřizná před svým Otcem.  (L 9, 26; L 12, 9) 

6. Za kolik se v Ježíšově době prodávalo pět vrabců?   ( L 12, 6 - za dva haléře -assarie)

7. Kolik lidí zabila věž, která spadla v Siloe?  (L 13, 4 -osmnáct)

8. Jak dlouho neměl v podobenství o fíkovníku strom ovoce, když ho chtěl majitel vinice   zlikvidovat?  ( 13, 7 - tři roky)

9. Ježíš uzdravoval i v sobotu, což byl pro farizeje problém.                                                                          Jaká přirovnání Ježíš použil, aby je zahanbil?   ( L 13, 15 - 17; L 14, 5- i v sobotu napájejí vola a osla, i v sobotu by vytáhli syna  nebo vola, kdyby spadli do nádrže)  

10. V jakém podobenství mluví Ježíš o tom, že Židé mohou být zahanbeni ostatními národy, přestože právě oni jsou vyvolený národ?  (L 14, 15-24 - v podobenství o veliké večeři)

SZ - Druhá Samuelova: 

11. Jak zemřel Abšalóm? A bylo to na Davidův příkaz?  (2S 18, 5; 2S 18, 9-14 - Zabil jej Joab třemi oštěpy do srdce, ale nebylo to Davidův příkaz. David naopak přikázal, aby s ním jednali šetrně.)

12. Při převozu archy úmluvy do Jeruzaléma byl jeden muž potrestán za to, že se jí dotknul.                  Kdo to byl a jak byl potrestán?   (2S 6, 6-7 - muž jménem Uzu)

13. David svedl ženu Uriáše Chetejského a ona otěhotněla. David se to pokusil zamaskovat a     povolal Uriáše do Jeruzaléma. Ten však " nevešel do svého domu ke své ženě." Proč?                       /nápověda- každá Bible má poznámky - zkuste v nich zapátrat/  (pozn p" na straně 270: Válka byla pokládána za svatou, proto se od bojovníků vyžadovala zdrženlivost.)

Obecné otázky o Bibli:

14. Ve které jiné starozákonní knize si můžeme přečíst o Davidově sčítání lidu?                                    (První Paralipomenon, kap. 21)

15. Najdi dvě vyprávění v Lukášově evangeliu, která v žádném z dalších evangelií nenajdeme.           ( o milosrdném Samaritánovi, o marnotratném synu, o Ježíšově narození v Betlémě, o Simeonovi a Anně atd.)