K III. - 2. kolo (odpovědi)

K III. - 2. kolo


- u všech odpovědí v I. a II. části uveďte odkaz(y), ze kterého jste čerpali! (v ekumenickém vydání Bible)
Příklad: Kde se Hospodin zjevil Mojžíšovi v podobě ohnivého keře? (u Boží hory - Chorebu, Ex 3,1-2)

Markovo evangelium

 1. Který učedník(-ci) byl povolán jako první? ( Šimon  Petr)
 2. Kde je poprvé explicitně řečeno, že má Ježíš moc odpouštět na zemi hříchy? Jaký hřích nebude nikdy odpuštěn? ( Mk 2, 7 - 10,  Mk 3, 29 - rouhání proti Duchu svatému)
 3. Stal se posedlý z Gerasy po svém uzdravení Ježíšovým učedníkem? ( ne, Ježíš ho poslal zpět k jeho rodině)
 4. Kolika chleby byl nasycen zástup čtyř tisíc? ( sedmi)
 5. Jak se jevili lidé slepému z Betsaidy po uzdravení? (vypadali jako chodící stromy)
 6. Co řekl David o Mesiáši? ( Mk 12, 36: Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.")
 7. Jaké podobenství Ježíš použil v souvislosti s předpovědí o zkáze chrámu?                          ( Mk 13, 34 - 37)

1.kniha Samuelova:

 1. Po kterých místech putovala Boží schrána poté, co ji ukořistili Pelištejci až do doby než byla uložena v Kirjat-jearímu?  ( 5, 1; 5, 8; 5, 10; 6, 12 -  putovala z  Eben-ezeru do Ašdódu, Gatu, Ekrónu, Bét -šemeš)
 2. Na kterém místě vybudoval Samuel Hospodinu oltář? ( 7, 17 - v Rámě)
 3. Z jakého izraelského kmene pocházel Saul?  ( 9,1, 9,21 - z kmene Benjamín)
 4. Kde vyhlásil Samuel Saula veřejně králem? ( 10,17 -  v Mispě)
 5. Jaké viditelné znamení si vyžádal Samuel na Hospodinu v Gilgálu po porážce Náchoše Amónského?  (12, 17-18 - hromobití a déšť)
 6. Kolik měl Saul dětí a jak se jmenovaly?· (14, 49 - pět dětí :  synové Jónatan, Jišví a Malkíšúa a  dcery - Mérab a Míkal )
 7. Jak spolu vycházeli David a Jónatán? ( 18, 3; 19, 1 - měli se moc rádi a pomáhali si)
 8. Jaký byl příbuzenský vztah mezi Davidem a Saulem? (· 18, 27 - David byl Saulův zeť)

Obecné otázky:

 1. Které dvě knihy SZ paralelně spolu s knihami Samuelovými a Královskými popisují události z období vlád králů Izraelských a Judských? ( 1. a 2. kniha Paralipomenon neboli Letopisů)
 2. Jaký letopočet lze přibližně stanovit pro vznik Davidova Království? ( rok 1000 př.n.l.)
 3. Jak se obecně nazývá historická etapa lidských dějin, která nastává se vznikem Saulova a Davidova Království i v Izraeli? ( doba železná)
 4. Která z knih SZ přisuzuje své autorství králi Davidovi? ( je to Kniha žalmů)